تعرفه های ارسال پیامک تقریبا یکسان هستند اما با توجه به سیاست های اپراتورهای پیامک در برخی مواقع مانند اپراتور ۰۲۱ قیمت پیامک گران تر است اما هزینه ارسال فارسی و انگلیسی با یکدیگر برابر است و این در صورتی است که تعرفه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی در سایر اپراتورها با یکدیگر متفاوت است و ضریب ۲٫۴ دارد.

تعرفه های ارسال پیامک

بازه ها بر اساس میزان خرید ریالی و پیش شماره های ارسال پیامک می باشد.

1000خطوط
1000خطوط
 • 165 ریال
 • 156 ریال
 • 150 ریال
 • 147 ریال
 • 141 ریال
 • 138 ریال
 • 132 ریال
 • 126 ریال

2000خطوط
2000خطوط
 • 175 ریال
 • 166 ریال
 • 160 ریال
 • 157 ریال
 • 151 ریال
 • 148 ریال
 • 142 ریال
 • 135 ریال

3000خطوط
3000خطوط
 • 165 ریال
 • 156 ریال
 • 150 ریال
 • 147 ریال
 • 141 ریال
 • 138 ریال
 • 132 ریال
 • 126 ریال

021خطوط
021خطوط
 • 165 ریال
 • 156 ریال
 • 150 ریال
 • 147 ریال
 • 141 ریال
 • 138 ریال
 • 132 ریال
 • 126 ریال

مبلغریال
مبلغریال
 • 0 تا 999.999
 • 1.000.000 تا 2.499.999
 • 2.500.000 تا 4.999.999
 • 5.000.000 تا 7.499.999
 • 7.500.000 تا 9.999.999
 • 10.000.000 تا 19.999.999
 • 20.000.000 تا 49.999.999
 • 50.000.000 تا 99.999.999


به کلیه مبالغ فوق ده ریال طبق مصوبه مجلس اضافه می گردد.

 

تعداد کاراکتر هر پیامک فارسی ۷۰ کاراکتر می باشد و هر پیامک لاتین ۱۶۰ کاراکتر می باشد، البته این تعداد کاراکتر پیامک در صفحه های دوم و سوم پیامک کمی متغییر می باشد، اما طبق استانداردهای مخابراتی می باشد.

در صورت ارسال پیامک با تیراژ بالا یا برند بودن شرکت شما، امکان مذاکره و تغییر در تعرفه ها وجود خواهد داشت.