هشدار: دست‌کاری روی افزونه‌ای که هم اکنون فعال است پیشنهاد نمی‌گردد. اگر‌ این کار خراب‌کاری کند،‌ این افزونه، خودبه‌خود غیرفعال می‌شود.